Ez egy szemét ügy - 2. rész

Folytatás innen!

szemét 4.jpgMielőtt nemzetközi hulladékszállításra fogadna el fuvarmegbízást, a vállalkozásnak meg kell szereznie a belföldi hulladékszállítási engedélyt, amelyet a vállalkozás székhelye alapján területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ad ki. Még a sokat próbált vállalkozó számára sem egyszerű ez az eljárás, amelynek részleteit az adott területen illetékes felügyelőség honlapjáról célszerű letölteni, mivel felügyelőségenként lehetnek eltérések. Általános követelmény a cégkivonat és a telephely engedély becsatolása, a megfelelő tevékenységi kör (TEAOR 49.41, 52.10,) feltüntetése a társaság alapító okiratában, az igazgatási szolgáltatási díj befizetése, amely veszélyes hulladékok esetén 144.000 Ft, nem veszélyes hulladékokra 96.000 Ft, ha mindkettőre kér engedélyt, akkor ezek összeadódnak és amennyiben ANTSZ engedélyre is szükség van, annak díja tovább növeli a költségeket. Táblázatos formában kell bejelenteni a szállítani kívánt hulladékfajta részletes felsorolását a 16/2001 (VII.18.) KÖM rendelet alapján.

Ha veszélyes hulladékot kíván szállítani, akkor a bejelentésnek tartalmaznia kell annak ADR szerinti besorolását, UN szám és osztály feltüntetésével, a csomagolási csoport megjelölésével. Információt kell adni — fajtánként — a tervezett éves szállítási mennyiségekről, tonnában. Részletes leírással kell szolgálni a szállítási tevékenységről, beleértve az előkészítés, rakodás, járműtisztítás, mérlegelés tervezett módját. Adatokat kell adni a járművekről, a telephelyről, a hulladékbirtokosokkal kötött szállítási szerződésekről, benyújtva a szándéknyilatkozatokat, szerződéseket. Nem rövid a benyújtandó dokumentumok listája sem, az eddig említetteken túlmenően a járművek hitelesített forgalmi engedélyei, a gépkocsivezetők oktatását igazoló iratok, a belföldi árufuvarozói engedély, környezetvédelmi biztosítás kötvénye stb. További iratokra van szükség, ha veszélyes hulladékot kíván szállítani. A kérelmet 4 példányban kell benyújtani, papír alapon, bekötve, hozzácsatolva valamennyi példányhoz a mellékelendő dokumentumokat, de CD-n vagy floppy-n is be kell nyújtani mindezeket. Ha sikeresen vette ezt az akadályt, és megszerezte a vállalkozás a belföldi hulladékszállítási engedélyt, akkor fogadhat el fuvarmegbízást nemzetközi hulladékszállításra. Érdemes tanulmányoznia a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu honlapon található jogszabálygyűjteményt, ahol olvasható teljes terjedelmében az EU 1013/2006/EK rendelete, továbbá ezen rendelet magyar szövegében található fordítási hibák jegyzéke, valamint az 1418/2007/EK rendelet a zöldlistás hulladékok nem OECD országokba való szállításáról, és a 669/2008/EK rendelet a hulladékszállításhoz kapcsolódó bejelentőlap és a kísérő dokumentum kitöltésére vonatkozó utasításokról.

A nemzetközi hulladékszállításban az uniós jogszabály két fontos kategóriát különböztet meg: ezek az ún. „sárga listás” és a „zöld listás” hulladékok. A fent említett jogszabályok tartalmazzák a teljes és pontos felsorolását ezeknek az anyagoknak, általánosságban annyit kell megjegyeznünk, hogy zöld listásak a nem veszélyes és nem kevert hulladékok, sárga listásak a veszélyes és a kevert hulladékok. Ez utóbbiak szállítása mindig engedélyköteles és kísérő dokumentummal adható át nemzetközi fuvarozásra. Bár az engedély beszerzése és a dokumentumok kitöltése a bejelentő/szállítást szervező kötelezettsége, és ő felelős a megadott adatok helytállóságáért is, a fuvarozó csak a bejelentő/szállítást szervező által megfelelően kitöltött és aláírt kísérődokumentummal veheti át fuvarozásra azt a hulladékszállítmányt, amely a sárga listás felsorolásban szerepel. Az ún. zöld listás hulladékok sem szállíthatók azonban megfelelően kitöltött és aláírt kísérő űrlap nélkül. Engedélyköteles szállítmányok esetén a kísérő dokumentum 8. rovatát, zöld listás hulladékok esetén a kísérő űrlap 5. rovatát a fuvarozónak kell a szállítmány átvételekor kitöltenie és aláírnia. A 180/2007 (VII.3.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák a bejelentőlap, a kísérődokumentum és a zöld listás hulladékok kísérő űrlapjának mintáját, valamint azoknak a vámhivataloknak a felsorolását, ahol a hulladékszállítmányok átléphetik az EU határát. Időleges korlátozás vonatkozik néhány EU-tagállamba történő zöld listás hulladékszállításra. A megadott időpontig ezek a szállítmányok is engedélykötelesek (Lengyelországba 2012. december 31-ig, Bulgáriába 2014. december 30-ig, Romániába 2015. december 31-ig.).

Amennyiben a hulladékszállítás nem az EU-n belül történik, további jogszabályokhoz kell igazodni, nevezetesen a már fent említett 1418/2007/EK rendeleten túlmenően a Bizottság 740/2008/EK rendelete, 967/2009/EK rendelete és 837/2010/EU rendelete vonatkozik erre a szállításra. Végül, de nem utolsósorban arra a fontos különbségre kell rámutatnunk, hogy egy adott anyag, amelyet el kell szállítani, hulladéknak minősül-e, vagy sem. Fontos kérdés ez a fuvarozók részére, hiszen téves megítélés esetén számolniuk kell a szabálytalan hulladékkezelés miatt több százezer forintos bírsággal. A 2000. évi XLIII. törvény fogalom meghatározása szerint hulladék mindaz, a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt tárgy és anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. Mit jelent ez konkrétan: pl. bútorok csomagolásához használatos kartonok — ha papírmalomba, égetőbe vagy szeméttelepre szállítják, akkor hulladék, ha a bútorgyárba szállítják bútorok csomagolásához, akkor nem hulladék. Lejárt szavatosságú, de még fogyasztható élelmiszer — ha szeméttelepre vagy égetőbe szállítják, akkor hulladék, ha hajléktalanok részére kiosztásra szállítják, akkor nem az. Ezekkel a példákkal csak a kellő jogszabályismeret fontosságára szerettem volna felhívni a figyelmet, remélve, hogy a nehézségek nem rettentik el a vállalkozókat. Ma még nem látjuk világosan, de talán a kormány által tervezett bürokráciacsökkentő csomag ennek a tevékenységi körnek a gyakorlását is könnyíteni fogja.

Forrás: mkfe.hu, Autóközlekedés 2012/június
Kép: leonardoricardosanto.blogspot.com